Regulamin konkursu Organizatorów

„Helpa & MaBiBi”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator

Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”)  są :

 1. Organizator konkursu nr 1 jest HELPA sp. z o.o. z siedzibą w Złotokłosie, ul. Żabia 40 Henryków-Urocze, województwo mazowieckie, NIP: 1231381497, REGON: 368972063, KRS: 0000708497, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 1 ”).

oraz  

Organizator konkursu nr 2 jest MaBiBi Magdalena Dydo-Pyrchla z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. B. Prusa 47, województwo śląskie, NIP: 5472056358, REGON: 360923467, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 2 ”).

zwani wszyscy razem „Organizatorami” 

 1. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwisy społecznościowe Instagram oraz Facebook. Oba serwisy społecznościowe nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook.
 2. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu, którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej, ogłaszają i przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak też każdy Organizator we własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki podatkowe wydanych nagród, w  tym odpowiada za pobranie i odprowadzenie podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród
 3. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów  mającą na celu dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm  u każdego z organizatorów. 
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. 

§ 2.

Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie wspólnie przeprowadzony przez Organizatorów  wskazanych w paragrafie 1 tego Regulaminu w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook należących do Organizatorów. 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 29.05.2024 r. do dnia 04.06.2024 r.
 3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie/Facebooku Organizatorów postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 29.05.2024 r.
 4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 04.06.2024 r. do godziny 23:59:59.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 06.06.2024 r.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na swoich serwisach społecznościowych.

§ 3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują własne niezależne komisje konkursowe (dalej: „Komisja”). W skład każdej odrębnej Komisji każdego z Organizatorów wejdą po 2 osoby.  

§ 4.

Udział w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i przepisami prawa, ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej odrębnie przez każdego Organizatora wskazanego w paragrafie 1 tego regulaminu (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że każdy Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami prawa, w szczególności podatkowego.
 3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane
  w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
 6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 29.05.2024 roku, na Instagramie i Facebooku obu Organizatorów, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
 2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu) Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
  w następujący sposób:
 4. Publikować wypowiedzi pod postami konkursowymi w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
 5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
 6. Konkurs jest jednoetapowy.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wypowiedzi, które:
 1. są niezgodne z regulaminem portalu Instagram i Facebook;
 2. nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 3. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;
 5. zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż MaBiBi i Helpa.
 6. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
 1. Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
 2. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
 3. Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
 4. Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
 5. Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
 6. Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
 7. Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
 8. Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
 9. Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
 10. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;
 11. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatorów formie do celów marketingowych;
 12. Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;
 13. Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
 14. Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
 15. Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatorów;
 16. Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;
 17. Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;
 18. Digitalizacja Utworów lub ich części;
 19. Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
 20. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
 21. Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;
 22. Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;
 23. Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy.
 24. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

§ 6.

Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

 1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
 2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych 3 zwycięzców na konkurs (dalej: „Zwycięzcy”).
 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: 
 1. Od Organizatora nr 1 tj. „HELPA” spółka z o.o. – 30 sztuk batoników oraz 3 różdżki smaku – zestaw o wartości brutto: 173 zł
 2. Od Organizatora nr 2 tj. firmy MaBiBi – nerka rowerowa dziecięca o wartości brutto: 179 zł

 (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).

 1. W przedmiotowym konkursie Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Organizatora nr 1 tj. firmy Helpa, a drugi przez Komisję Organizatora nr 2 tj.  firmy MaBiBi. Trzeci zostanie wyłoniony wspólnie przez obie komisje.
 2. Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody od każdego Organizatora wskazanej powyżej na warunkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa. 
 3. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
 4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem  komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [kontakt@mabibi.pl]:
 1. imienia i nazwiska Zwycięzcy;
 2. adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 3. numeru telefonu;
 4. adresu e-mail;
 1. Powyższe dane powinny zostać przekazane w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
 2. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatorów do Zwycięzców na wskazany przez nich adres korespondencyjny, adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez każdego Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej. Odpowiedzialność za wydanie nagród w terminach określonych regulaminem każdy organizator ponosi osobiście. 
 3. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
 1. Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
 2. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;
 3. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 7;
 4. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
 5. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą  ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
 6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 1. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 2. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 3. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.

§ 7. Dane osobowe

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu. 
 3. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
 4. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
 1. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 2. w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 
 3. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień. 
 2. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że: 
 1. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO; 
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
 1. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 2. w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 
 3. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. 
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [ul. Żabia 40 Henryków-Urocze] lub na adres Współorganizatora [ul. B. Prusa 47, 43-300, Bielsko-Biała].
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 5. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@mabibi.pl].
 2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@helpa.pl].
 3. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@mabibi.pl].
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.mabibi.pl oraz w siedzibach Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go.
 3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od : 
 4. Organizatora nr 1 tj. HELPA sp. z o.o. z siedzibą w Złotokłosie, ul. Żabia 40 Henryków-Urocze, województwo mazowieckie, NIP: 1231381497, REGON: 368972063, KRS: 0000708497.
 5. Organizatora nr 2 tj. MaBiBi Magdalena Dydo-Pyrchla z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. B. Prusa 47, Województwo śląskie, NIP: 5472056358, REGON: 360923467.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z każdym z Organizatorów  pod adresem e-mail [kontakt@helpa.pl] lub [kontakt@mabibi.pl].