Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

MABIBI


z dnia 08.12.2021

[Definicje]
§1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

 1. Sprzedawca – Magdalena Dydo-Pyrchla, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  MABIBI Dydo-Pyrchla Magdalena, ul. Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji, NIP: 5472056358, adres e -mail: kontakt@mabibi.pl; będący jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy MaBiBi działający pod adresem: mabibi.pl;
 3. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług mabibi.pl
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z mabibi.pl (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
 5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z mabibi.pl (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Strona WWW – mabibi.pl;
 7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez mabibi.pl;
 8. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie mabibi.pl;
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towarów;
 10. Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę rozumie się również – stosownie do cech Towaru- umowę o dzieło;
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu;
 14. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez mabibi.pl przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od mabibi.pl cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny prawa Polskiego;
 16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawa Polskiego.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:  https://www.mabibi.pl/.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]
§2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

[Informacje podstawowe]
§
3

 1. Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa sprzedaży jest Magdalena Dydo-Pyrchla, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  MABIBI Dydo-Pyrchla Magdalena, ul. Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji, NIP: 5472056358, adres e -mail: kontakt@mabibi.pl; będący jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Klientami Sklepu internetowego mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
 4. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 5. Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia. 
 6. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego, Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mabibi.pl
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;

c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

[Towar i cena]
§
4

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi złotówkach. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT, który wynosi 23%. 
 3. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia umowy sprzedaży. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW oraz opisów Towarów i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
 6. Towar Sklepu internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszelkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych.

[Rejestracja w Sklepie]
§
5

 1. W celu ułatwienia procesu składania zamówienia Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie Konta.
 2. Rejestracja w Sklepie jest dokonywana online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas zakładania Konta niezbędne jest podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta. 
 3. Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne. 
 4. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie w każdym czasie i zażądać jego usunięcia. 
 5. W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą, zaś usunięcie Konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie konta Klienta. 
 6. Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień,  przeglądanie historii zamówień bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom.

[Zamówienie Towaru]
§
6

 1. Zamówienie składane jest:
  a. za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie. Złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności zakładania konta w Sklepie, z zastrzeżeniem, iż nie można złożyć zamówienia anonimowo czy pod pseudonimem;
  b. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kontakt@mabibi.pl
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego prawa polskiego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
  a. wybór zamówionego Towaru;
  b. podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;
  c. oznaczenie adresu dostawy;
  d. wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);
  e. wybór formy płatności;
  f. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  h. kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści
 5. Zamówienie składane poprzez Formularz dostępny na stronie WWW rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia o wymagane dane (tj. co najmniej imię, nazwisko, adres do doręczeń) i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie  Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową zawartą na odległość Sprzedawca udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

[Dostawa Towarów]
§
7

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Dostawa Towarów możliwa jest również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – wówczas jej warunki oraz koszty określane są indywidualnie z Klientem. 
 3. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa przewiduje inaczej. Koszty dostawy określone są zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, a także w zakładce: https://www.mabibi.pl/platnosc-i-wysylka/.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące możliwości dostawy:
  a. przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej od poniedziałku do piątku;
  b. przesyłka za pośrednictwem firmy INPOST: kurierska oraz Paczkomat od poniedziałku do piątku.
 5. Termin realizacji zamówienia, tj. od dnia uznania rachunku bankowego do dnia przekazania Towaru do dostarczenia, wynosi do 14 Dni roboczych. W przypadku zamówienia Towarów z różnym terminem realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy termin. Początek biegu terminu realizacji zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. w sytuacji dokonania płatności przez system PayPal – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;
  b. w sytuacji dokonania płatności przez system PayU – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;
  c. bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy: 96 1020 1390 0000 6602 0567 6715 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej i zagranicznych operatorów pocztowych oraz firmy kurierskiej InPost i doręczane są wyłącznie w dni robocze.
 7. Szczegółowe warunki dostawy (w tym czas) Zamówienia realizowanego za pośrednictwem Poczty Polskiej są określone w regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym na stronie: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/07/regulamin-swiadczenia-uslug-powszechnych-28-czerwca-2013.pdf. Szczegółowe warunki dostawy Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy InPost ( zarówno kurierem jak i paczkomatem InPost) są określone w regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym na stronie: regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-28102021-5159.pdf (Paczkomat) oraz: regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-02102019.pdf (kurier).
 8. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość.

[Płatność]
§
8

 1. Sprzedawca  oferuje Klientowi następujące sposoby płatności:
  a. płatność przez system PayPal;
  b. płatność przez system PayU;
  c. przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.

[Zgodność Towaru z umową i reklamacje]
§
9

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości proszę dołączyć dowód zakupu bądź formularz wraz z numerem zamówienia. Dowód zakupu bądź numer zamówienia ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.
 3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności. 
 4. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach określonych w tym dokumencie.

[Odstąpienie od umowy]
§
10

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie umowy zawartej na odległość m.in. w następującej sytuacji: gdy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  Towary gotowe, dostępne „od ręki” są przez Sprzedawcę jako takie oznaczone. 
 2. Towary oferowane przez Sprzedawcę są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Tym samym, zgodnie z art. 38 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 
 3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru. 
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla, ul Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru oraz koszty przesyłki w sposób wybrany przez Konsumenta. 
 7. Sklep informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

[Ochrona danych osobowych]
§
11

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@mabibi.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a. związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych, takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  d. w celu marketingu usług własnych, o ile zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi złożenie zamówienia.
 5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowane przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
 6. Administrator  jest uprawniony do przekazywania Pana/ Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym w celu prawidłowego i należytego wykonania zadania Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/ Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 
 9. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy Pan/ Pani uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych 
 11. Sprzedawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) – oraz rozporządzenia UE RODO.

[Polityka prywatności]
§
12

 1. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies  w swojej przeglądarce internetowej. 
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW Polityka prywatności – Mabibi.

[Newsletter]
§
13

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).
 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Sklepu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Sprzedawcę.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez wiadomość mailową na adres kontakt@mabibi.pl.

[Postanowienia końcowe]
§
14

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej.  Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
  a. aktywne konto e-mail;
  b. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;
  c. aktualna wersja przeglądarki internetowej
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed jej wejściem w życie.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.mabibi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2021 r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego mabibi.pl

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy
Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od  umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę – Magdalenę Dydo-Pyrchla, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla, ul. Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: kontakt@mabibi.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymany Towar na Adres do korespondencji:
Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla, ul. Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. W przypadku zwrotu Towaru koszty przesyłki ponosi Kupujący.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla,
Prusa 47, 43-300 Bielsko-Biała

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ……………………………….
Numer zamówienia: …………………………………….
Data zakupu: ……………………………………………….
Imię i nazwisko: ……………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………
Powód zwrotu (pole nieobowiązkowe)…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………..

Data ……………………..                                           Podpis …………………….