Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości proszę dołączyć dowód zakupu bądź formularz wraz z numerem zamówienia. Dowód zakupu bądź numer zamówienia ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.
 3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności. 
 4. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach określonych w tym dokumencie.

Zwroty

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie umowy zawartej na odległość m.in. w następującej sytuacji: gdy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 2. Towary oferowane przez Sprzedawcę są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Tym samym, zgodnie z art. 38 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 
 3. Towary gotowe, dostępne w kategorii „dostępne od ręki” lub „outlet“ są przez Sprzedawcę jako takie oznaczone i podlegają zwrotowi.
 4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru. 
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla, ul Prusa 47; 43-300 Bielsko-Biała.
 6. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość Towaru oraz koszty dostawy zamówienia do Konsumenta – w sposób wybrany przez Konsumenta. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mabibi Magdalena Dydo-Pyrchla,
Prusa 47, 43-300 Bielsko-Biała

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ………………………………………………….
Numer zamówienia: ……………………..
Data zakupu: ……………………..
Imię i nazwisko: ……………………..
Adres: ……………………..
Powód zwrotu (pole nieobowiązkowe)…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr ……………………..

Data ……………………..                                           Podpis …………………….

Wzór jest również dostępny do ściągnięcia tutaj.